Powrót do szkoły klas I-III

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Wszyscy wchodzący do budynku (wejście główne przy sali gimnastycznej)  dezynfekują ręce, posiadają osłonę usta i nosa. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej. 

3. Do budynku szkoły mogą wejść jedynie rodzice lub opiekunowie uczniów klasy I z zachowaniem zasad dezynfekcji rąk, osłony ust i nosa oraz dystansu 1,5 m.

4. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych – w szczególności temperatura powyżej 380C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

5. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

6. Ustalono  indywidualny harmonogram dnia dla każdej klasy uwzględniający: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw, korzystania ze stołówki szkolnej. 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia. Uczniowie nie mogą  wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

8. Zajęcia świetlicowe odbywają się po zakończonych lekcjach.

9. Spożywanie posiłków na stołówce szkolnej odbywać się będzie w grupach klasowych wg. ustalonego harmonogramu z  zachowaniem dystansu (co najmniej 1,5 m).

10. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.